Svendborg karateskoles bestyrelse er en demokratisk bestyrelse, der skal sørge for at den daglige gang og drift af Karateskolen fungerer. Bestyrelsen er sammensat, så alle de parter der har interesse i karateskolen, har en plads i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne bliver valgt på en generalforsamling.


Vedtægter

§1. - Foreningens navn og adresse

Navn: "Svendborg Karateskole Kyokushinkai" Adresse: Østre Havnevej 35, 2. sal. 5700 Svendborg

§2. - Foreningens formål

Foreningens lokaler og formål er at udbrede kendskab til Kyokushin Karate som sport og selvforsvar, samt fremme kammeratligt samvær og en god ånd for børn, unge og voksne. Foreningen skal ligeledes præge medlemmerne til at deltage aktivt i det forpligtende fællesskab for at styrke folkeoplysningen. Medlemmerne skal styrke deres evne og lyst til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

§3. - Medlemskab af organisation

Foreningen er medlem af "Dansk Karate Union" D.K.U. Denne organisation yder ikke økonomisk tilskud til foreningen, men har til formål at orientere foreningen om nye ideer, stævner ect. fra skoler i ind- og udland. Det må understreges at dette medlemskab er en udgift for foreningen. Beløbet bliver fastsat af D.K.U.

§4. - Optagelse af medlemmer og kontingent

Optagelsen af nye medlemmer til begynderhold, sker efter hvad bestyrelsen skønner muligt. Medlemmer der har trænet før, optages løbende. Nye medlemmer skal udfylde en indmeldelsesblanket. Foreningens kontingent fastsættes af bestyrelsen.

§5. - Udmeldelse

Udmeldelse fra medlemmets side, kan ske med øjeblikkelig varsel, dog skal det pågældende medlem have betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag, hvor udmeldelsen har virkning. Bestyrelsen kan med øjeblikkelig varsel ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Det skal dog bemærkes, at indbetalt kontingent, der sker for 3 måneder af gangen, ikke tilbagebetales. Dog hvis særlige forhold foreligger, f.eks. brækket arm eller ben, kan der tilbagebetales kontingent. Når et medlem er i kontingentrestance udover 1 måned, kan bestyrelsen øjeblikkelig udelukke vedkommende fra al aktivitet i klubben. Ingen der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.

§6. - Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling, skal afholdes senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning og indkaldes med mindst 3 ugers varsel, ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen ihænde, senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag skal optages i dagsordenen. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år, som bærer mindst 10. kyu og ikke er i kontingentrestance, forældre/værge til aktive medlemmer på børneholdet som bærer mindst 10. kyu og ikke er i kontingentrestance samt medlemmer nævnt i § 17. Stemmeret kan dog kun udøves ved personligt fremmøde.

§ 7. - Dagsorden.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling, skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referant.

3. Valg af bestyrelse (Iflg. § 10 nævnte periode)

4. Valg af evt. udvalg

5. Bestyrelsen aflægger beretning.

6. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

7. Behandling af evt. indkomne forslag.

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

§ 8. - Generalforsamlingens ledelse m.v. Generalforsamlingen vælger sin dirigent og referant, 2 personer der ikke må være medlem af bestyrelsen. Dirigenten leder forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer det. Protokollen underskrives af dirigenten. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 9. - Ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes hvis mindst 60 % af foreningens medlemmer ønsker det. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at begæring er fremsat overfor bestyrelsen, med oplysning om det emne der ønskes behandlet.

§ 10. - Bestyrelsen. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt menige: 1 instruktør, 1 elev og 1 forældrerepræsentant eller anden udenforstående. Er det ikke muligt at vælge elev og forældrerepræsentant/udenforstående, vælges instruktør istedet. Formand, kasserer, sekretær samt de menige bestyrelsesmedlemmer vælges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen vælges som følgende: Formand, kasserer og sekretær vælges for 2 år af gangen. Menige medlemmer for 1 år af gangen. Formand og sekretær i lige år; kasserer og næstformand i ulige år. Cheftræneren vælges af bestyrelsen og cheftræneren er automatisk næstformand. Ønsker formand, kasserer, sekretær og næstformand at fratræde bestyrelsen inden perioden på 2 år. Kan dette kun lade sig gøre hvis bestyrelsen enstemmigt er enige herom. Bestyrelsesmøder og generalforsamlinger indkaldes af formand eller næstformand. Bestyrelsesmøder afholdes mindst hver 3. måned og iøvrigt så ofte der er anledning hertil. Personer omfattet af $ 7 stk. 1, stk. 2 og stk. 9 (dagsorden) må ikke være medlem af bestyrelsen.

§ 11. - Konstituering og tegningsret. Bestyrelsen konstituerer sig snarest, dog senest inden 14 dage efter generalforsamlingen, på et bestyrelsesmøde med kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden er til stede. Fra bestyrelsesmøderne foreligger referat. (Foreningen tegnes af formanden.) Næstformanden har vetoret på alt det sportslige, dog er denne underlagt formanden. Formandens stemme regnes altid for 2 ved stemmelighed, såvel i bestyrelsen som ved generalforsamlinger. Formanden har ubetinget vetoret i ethvert henseende. Ved økonomiske dispositioner kræves dog en underskrift af såvel formand som kasserer. I alle sager der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af formand, næstformand og kasserer i foreningen.

§ 12. - Regnskab. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive driftregnskab for det foregående år og status pr. 31 december til revisorerne. Driftregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning. Optælling af medlemmer skal foretages hvert år den 20. marts. Driftregnskab og status forelægges på generalforsamlingen.

§ 13. - Revision. På den ordinære generalforsamling vælges for et år af gangen, 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant. Revisorerne skal hvert år gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftregnskab og status forsynes med en påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning.

§ 14. - Vedtægters ændringer Forandringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 15. - Uddannelse, gage, diæter m.v. Udgifter til instruktører så som uddannelser, træningstøj og udstyr, gage og diæter samt andre udgifter i foreningens øjemed, til instruktører, fastsættes af bestyrelsen. Det er ikke tilladt nogle af benytte foreningens lokaler til kommercielt brug med mindre bestyrelsen giver samtykke til dette. Det er åbent for "aktive kæmpere" og instruktører at søge om støtte til lejre, stævner m.m. Bestyrelsen afgør om der skal gives støtte.

§ 16. - Opløsning. Hvis foreningen opløses, skal det ske på en lovlig varslet generalforsamling, med kun dette punkt på dagsordenen. Alle foreningens aktiver overgår til børne- og ungdomsarbejde i Svendborg Kommune. Opløsning af foreningen kan ikke finde sted før enhver gældsforpligtigelse er indfriet.

§ 17. Klubbens grundlæggere. Foreningens grundlæggere kan til enhver tid træne og benytte foreningens lokaler uden at betale. De gældende er: Dennis Vejs, Peter Ølund Larsen, Leif Ølund Larsen, Jesper Rohde. Dog kan de pågældende ikke anvende lokalerne i erhvervsmæssig øjemed, uden bestyrelsens godkendelse.(Dette for at undgå eventuel konkurrence.)